REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

https://centrumhomeopatiipraktycznej.pl/

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem domeny https://centrumhomeopatiipraktycznej.pl/ (dalej: „Witryna”) oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny (dalej: „Usługi”).

1.2. Podmiotem prowadzącym Witrynę oraz świadczącym za jej pośrednictwem Usługi jest Tomasz Peterson, Herosa 1, 80-299 Gdańsk („Administrator”).

1.3. Za pomocą Witryny udostępniane są następujące Usługi:

a) przeglądanie treści publikowanych na Witrynie, w tym artykułów, porad, recenzji, w szczególności w ramach prowadzonego Bloga;
b) zapoznanie się z ofertą Administratora w zakresie pomocy homeopatycznej („Konsultacji”), w tym udostępnienie cennika Konsultacji;
c) kontakt z Administratorem, w tym możliwość umawiania Konsultacji online;
d) przesyłanie wiadomości Newsletter na zasadach określonych poniżej w Regulaminie.

1.4. Osoba korzystająca z Witryny (dalej: „Użytkownik”), w celu prawidłowego korzystania z Witryny powinien spełnić następujące wymagania techniczne: powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową. Wymagania sprzętowe
korzystania z Witryny są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.

1.5. Korzystanie z Witryny jest bezpłatne i nie wymaga utworzenia indywidualnego konta Użytkownika w Witrynie.

2. Konsultacje

2.1. Witryna służy Użytkownikom wyłącznie do umawiania Konsultacji z Administratorem.

2.2. Zapisy na Konsultacje poprzez Witrynę mogą być dokonywane wyłącznie poprzez osoby pełnoletnie.

2.3. Użytkownik może umówić się na Konsultacje wypełniając formularz dostępny w Witrynie,  telefonicznie pod numerem +48 692 567 934 lub pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected]. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych.

2.4. W celu umówienia Konsultacji Użytkownik powinien opisać swój przypadek, zaproponować dogodny termin oraz preferowaną formę Konsultacji, mogących przybrać formę teleporady lub spotkania online w wybranym kanale, w szczególności: Messenger, Zoom czy Google Meet, MS Teams.

2.5. Administrator prześle na wskazany adres e-mail zaproszenie na spotkanie online oraz warunki i zasady świadczenia usług konsultacji.

2.6. Po każdej Konsultacji w sprawie stanów chronicznych Administrator przekaże Użytkownikowi w formie elektronicznej podsumowanie Konsultacji wraz z zaleceniami. W przypadku stanów ostrych Administrator przekaże w formie elektronicznej podsumowanie wraz z zaleceniami na życzenie Użytkownika.

2.7. Zalecenia zostaną przesłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail po dokonaniu opłaty za Konsultacje według cennika zamieszczonego w Witrynie. Opłata może zostać dokonana w formie przelewu na wskazany numer rachunku Administratora, za pośrednictwem usługi Blik lub w innej ustalonej w trakcie Konsultacji formie. 

2.8. Administrator prowadzi działalność paramedyczną z dziedziny homeopatia (PKD 86.90.D). W związku z powyższym w celu uniknięcia wątpliwości Administrator zastrzega i informuje, że:

a) nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu przepisów prawa oraz przepisywania leków na receptę;
b) wszelkie informacje publikowane w Witrynie, zamieszczone w przesyłanych wiadomościach Newsletter oraz przekazywane Użytkownikom w trakcie Konsultacji nie stanowią świadczeń zdrowotnych i nie mogą być wykorzystane w zastępstwie profesjonalnej porady medycznej lub terapii i leczenia;
c) w ramach Konsultacji nie wydaje Użytkownikom jakichkolwiek produktów leczniczych, w tym leków homeopatycznych, nie sprzedaje tych produktów ani w jakikolwiek sposób nie pośredniczy w obrocie tymi produktami;
d) homeopatia nie stanowi metody leczenia i ma przede wszystkim działanie wspomagające oraz prewencyjne, a w przypadku zaistnienia stanów chorobowych lub pogorszenia stanu zdrowia Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem.

2.9. Administrator zastrzega prawo odmowy przeprowadzenia Konsultacji, w szczególności w przypadku, gdy:

a) na podstawie wstępnej opinii uzna, że Użytkownik wymaga w pierwszej kolejności konsultacji lekarskiej i przeprowadzenie niezbędnych badań,
b) Użytkownik bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się na umówione wcześnie Konsultacje;
c) Użytkownik nie uregulował płatności za Usługi.

3. Newsletter

3.1 Usługa Newslettera polega na przesyłaniu dla zainteresowanych Użytkowników eksperckich informacji dotyczących szeroko rozumianej homeopatii, w tym w szczególności artykułów, porad, recenzji w zakresie nowych trendów, metod czy wyników badań stosowania homeopatii, a także informacji o nadchodzących wydarzeniach, eventach oraz o szkoleniach z zakresu homeopatii.

3.2. Newsletter może zawierać informację handlową w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Informacje Newsletter będą przesyłane nie częściej niż 1 („jeden”) raz w tygodniu.

3.4. Na Newsletter można zapisać się poprzez podanie adresu e-mail oraz akceptację Regulaminu.
Podany adres e-mail będzie wykorzystywany przez Administratora wyłącznie w celu wysyłania
Newsletteru.

3.5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez kliknięcie
stosownego linka o rezygnacji zamieszczonego na końcu każdej wiadomości Newslettera lub
przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

4. Reklamacje

4.1. Każdy Użytkownik Witryny ma prawo złożyć zapytanie lub reklamację dotyczącą funkcjonowania Witryny, w tym jej funkcjonowania oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. W tym celu powinien wysłać wiadomość email na adres [email protected], bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu +48 692 567 934.

4.2. Użytkownik składając reklamację powinien wskazać imię i nazwisko i dane kontaktowe oraz informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.

4.3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi w takiej formie jak złożona reklamacja, chyba, że Użytkownik zażądał inne formy odpowiedzi.

4.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Postanowienia dodatkowe

5.1. Kontakt z Administratorem w związku z funkcjonowaniem Witryny, Usługami oraz Konsultacjami możliwy jest za pośrednictwem formularza dostępnego w Witrynie, telefonicznie pod numerem +48 692 567 934 oraz pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

5.2. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem poprzez Witrynę, działanie mogące wpłynąć na jej funkcjonowanie, w szczególności naruszanie jej zabezpieczeń.

5.3. Prawa do wszelkich materiałów dostępnych w Witrynie (np. zdjęć, grafik, opisów, artykułów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawo i nie są przenoszone na Użytkownika. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie należą do Administratora. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.

5.4. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Witryny określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://centrumhomeopatiipraktycznej.pl/polityka-prywatnosci.

5.5. Regulamin obowiązuje bezterminowo, przez cały okres funkcjonowania Witryny. Administrator może z ważnych przyczyn dokonać zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji, zmian wynikających bezpośrednio ze względów bezpieczeństwa Witryny lub wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Witryny.

5.6. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w zmian powinien zakończyć korzystanie z Witryny i świadczonych Usług. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Witryny z wyprzedzeniem 14 dni.

5.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.02.2023.

© 2023 Centrum Homeopatii Praktycznej  |  Projekt: marketingnowejfirmy.pl